terça-feira, 30 de janeiro de 2007

Zzzzzzzzumbindo


Zzzzzzzzumbindo

Zzzzzzzzzzzzumbindo vem a abelha
Pouzzzzzzzzzzzzzzzza na flor
Mizzzzzzzzzzzzzztura-se em cor
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Com seu zzzzzzzzzunzune ela canta
Seuszzzzz maleszzzzz eszzzzzpanta
Szzzzzzzzzzeu trabalho vai bem
Szzzzzzzzua colônia também

Buszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzca o pólen
Transzzzzzzforma-o em mel
Tanta dedicazzzzzzzzzzzzzzção
Atitude de devozzzzzzzzzzzzzzzção

Quando ferroa a crianzzzzzça arteira
Não é porzz malzzzzzzzdade não
Maszzzzzz apenaszzzzzz porque
Preciszzzzzzzza de protezzzzzzzzção

Meszzzzmo tentando szzzze proteger
A abelha szzzzzzzzzze dá mal
Porque szzzeu dolorido ferrão
É ligado a szzzzzzzzzzzua parte vital

Maszzzzzzzzzzzz ela não ferroa à toa
Porque goszzzzzta de viver numa boa
Alegre com a vida de inszzzzzzzzzeto

Lá vai a abelha zzzzzzzzzzzzumbindo
Beijando cada florzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Trabalhando com amorzzzzzzzzzzzzz

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Nenhum comentário: